Uplatnění práva z vadného plnění

 

Uplatnění práva z vadného plnění

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a z. č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

Výklad základních pojmů

Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

 

Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

 

Zákazníkem našeho internetového obchodu je buď Kupující spotřebitel anebo Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 

Reklamující je osoba uplatňující reklamaci, která nemusí být totožná se zákazníkem.

 

Zboží je hmotný statek zakoupený prostřednictvím internetového obchodu MorusaTrade.

 

Práva za vadného plnění


Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).


Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.

Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakosti nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.


Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.


Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí a u čajů do doby spotřeby uvedené na obalu. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.


Ustanovení uvedená v čl. 7.4 obchodních podmínek Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu MorusaTrade se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.


Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v potvrzení vydaném prodávajícímu ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.


Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese Zdětín 204, 294 71 Benátky nad Jizerou či elektronickou poštou na adrese reklamace@morusatrade.com.


Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.


Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 7.2 obchodních podmínek Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu MorusaTrade může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.


Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

 

Právo na uplatnění reklamace, způsob a místo uplatnění.

1) Právo na uplatnění reklamace zakoupeného zboží má kupující. Při podání reklamace je kupující povinen prokázat oprávněnost nároku na vyřízení reklamace, tj. kromě vytknutí vad doložit i místo, cenu a dobu zakoupení zboží. K tomuto slouží jako dokladem dodací/záruční list, pokud byl vystaven, či prodejní doklad.

2) V případě uplatnění reklamace může kupující oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:

 

 • osobně na adrese Zdětín 204, 294 71 Benátky nad Jizerou (po přechozí domluvě),
 • elektronickou poštou s předmětem Reklamace na adresu reklamace@morusatrade.com a následně zboží zaslat na adresu Zdětín 204, 294 71 Benátky nad Jizerou

 

 

Průběh reklamace.

V případě, že bude kupující/reklamující zasílat zboží zpět prodávajícímu k následné reklamaci, je kupující povinen zabalit zboží tak, aby nedošlo k jeho dalšímu poškození vlivem přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečného zajištění zásilky během přepravy může vzniknout poškození, za které nese odpovědnost a prodávající za něj neodpovídá. Upřednostňuje, v případě komunikace na dálku, elektronickou komunikaci v podobě emailu.

Prodávající příjme reklamaci ihned po doručení (vrácení zásilky), bez zbytečných odkladů.

Při podání reklamace vad zboží kupující obdrží písemné potvrzení o uplatnění reklamace v souladu s platnými právními předpisy (písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace).

 Lhůty pro vyřizování reklamací

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

 Možnosti vyřízení reklamace zboží

Reklamace, která byla shledána oprávněnou:

Rozpor s kupní smlouvou a to v případě, že je zboží v rozporu s kupní smlouvou, má zákazník/reklamující právo na bezplatnou opravu nebo výměnu zboží, a to podle své volby. Není-li takový postup možný, může zákazník/reklamující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit, tj. požádat vrácení kupní ceny. Požadavek ohledně vrácení kupní ceny sdělí zákazník/reklamující prodejci písemnou formou prostřednictvím e-mailu reklamace@morusatrade.com. To neplatí, pokud zákazník/reklamující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Bude-li prokázáno, že rozpor s kupní smlouvou byl způsoben kupujícím, nemá reklamující na uplatnění práv vyplývajících z rozporu s kupní smlouvou nárok.

Zákonná záruka.

1) V případě, že jde u zboží o vadu neodstranitelnou, má právo Reklamující na výměnu zboží či odstoupení od smlouvy.

2) V případě, že zákazníkovi/reklamujícímu vznikne na základě reklamace nárok na výměnu zboží a příslušný typ zboží již není v prodeji, bude mu nabídnut jiný typ stejné značky zboží v ceně původního zboží, případně, pokud neexistuje jiný typ stejné značky zboží v původní ceně, bude kupujícímu vrácena kupní cena zboží. Prodávající a zákazník/reklamující se také mohou výslovně dohodnout na výměně vadného zboží za zboží jiné značky či zboží s odlišnými vlastnostmi v cenové kategorii reklamovaného zboží. Při uplatnění práva na výměnu zboží či odstoupení od kupní smlouvy prokazuje reklamující prodávajícímu oprávněnost svého nároku předložením záručního listu společně prodejním dokladem.

Reklamace byla shledána neoprávněnou:

V případě, že je reklamace zboží shledána neoprávněnou, oznámí prodávající tuto skutečnost zákazníkovi/reklamujícímu. Zákazník/reklamující je povinen do pěti (5) pracovních dnů od odeslání či sdělení uvedeného oznámení prodávajícímu písemně sdělit, zda uhradí cenu za opravu zboží dle sděleného návrhu či zda nezáruční opravu nepožaduje. Toto vyjádření je pro Reklamujícího závazné. Pokud se Reklamující ve stanovené lhůtě nevyjádří, bude se mít za to, že nezáruční opravu zboží nepožaduje. Výše uvedeným nejsou dotčeny povinnosti zákazníka/reklamujícího vyzvednout si zboží dle tohoto reklamačního řádu.

Opětovné vyskytnutí vad

1) Kupující má právo na dodání nové věci, výměnu součásti, přiměřenou slevu z ceny věci nebo odstoupení od smlouvy také, jestliže nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

2 Opětovné vyskytnutí vady po opravě jde jen tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne.

3) Uvedený případ nejde, projeví-li se na věci po předchozí opravě jiná než dosud reklamovaná vada. Větším počtem vad věc trpí tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně alespoň tři odstranitelné vady.

Zánik nároku na uplatnění reklamace

 

Nárok na uplatnění reklamace zaniká pokud:

 

 • je-li vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny:
 • jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím
 • zboží bylo poškozeno v důsledku vyšší moci
 • vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti)
 • zboží bylo kupujícím skladováno v jiných podmínkách, než jsou uvedeny na obalu výrobku
 • je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým  poškozením
 • používáním zboží v podmínkách neodpovídajícím svoji teplotou a vlhkostí podmínkám, které jsou určeny výrobcem 
 • vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

 

 

Odpovědnost

Provozovatel internetového obchodu - prodávající upozorňuje, že informace na webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran, některé fotografie mohou být ilustrační či již zastaralé, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Provozovatel internetového obchodu může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

Závěrečné ustanovení

Podle tohoto reklamačního řádu se vyřizují reklamace podané v době jeho účinnosti.

Tento reklamační řád nabývají účinnost dnem 25.12.2022.

Formulář pro reklamaci (pdf)

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.